SINIRA YAKIN ÖĞRETMENLER

Proje Hakkında

“Sınıra Yakın Öğretmenler: Mültecilik Deneyimi olan Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Eşitlikçi Eğitim Uygulamaları” projesinin amacı GÖÇ-MAT projesine katılım seviyesi çok yüksek olarak belirlenmiş, mülteci çocuklar ve aileleri ile çalışan küçük bir grup öğretmenin çok kültürlü eğitime dair fikirlerini ve sınıf içi uygulamalarını derinlemesine incelemektir. 2021-2023 yılları arasında yapılan 2 yıl süreli bu araştırma, TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation2) Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında desteklenmiştir.

Eğitim etnografisi yöntemini benimseyen bu araştırma kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa’da yer alan devlet okullarında çalışan katılımcı öğretmenlerin sınıflarında gözlemler, video-çekimleri ve öğretmenler ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin GÖÇ-MAT projesinden bu yana mülteci öğrenciler ve aileleri ile deneyimleri, mevcut fikir ve uygulamaları, göçmen karşıtı söylemlere karşı düşünceleri ve toplumsal cinsiyet ekseninde özellikle kız öğrencilerinin eğitimine ilişkin fikirleri edilinilmiştir.

Öğretmenlere çokkültürlü eğitim ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında destek verilmiştir.

Proje Ekibi

Doç. Dr. Elif Karslı Çalamak

Doç. Dr. Elif Karslı Çalamak

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Proje Danışmanı

Elif Naz Altaş

Elif Naz Altaş

Proje Asistanı (Gönüllü)

Öğretmen Eğitimi

Proje kapsamında öğretmenlere çokkültürlü eğitim ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında destek verilmiştir. Öğretmenler ile konu üzerine gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra Prof. Dr. Feyza Erden tarafından öğretmen eğitim verilmiştir. Verilen eğitimin içeriği şu şekildedir: Toplumsal cinsiyet ve eğitimin kesişim noktaları, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik, toplumsal cinsiyet sosyalleşmesi, öğretim yöntemleri, çokkültürlü okullarda toplumsal cinsiyete dayalı eşitliğe ilişkin zorluklar, sınıflarda toplumsal cinsiyete dayalı eşitliği sağlamanın yolları.

Araştırma Bulguları

GÖÇ-MAT projesine katılım seviyesi çok yüksek olarak belirlenmiş, mülteci çocuklar ve aileleri ile çalışan bu küçük grup öğretmenin sınıf içi uygulamaları incelendiğinde öğretmenlerin mülteci aileler ve çocukları anlama ve onlarla çalışma konusunda açık fikirli tutumlar sergiledikleri, bu doğrultuda oyunsu öğelerden ve teknoloji tabanlı araçlardan faydalandıkları, uygulamalarında özgecil davranışlarda bulundukları saptanmıştır. Öğretmenlerin ailelerle ve aileler arasında iki yönlü iletişimi geliştirmenin önemine dair farkındalıklarına rağmen mülteci ve yerel aileler arasında etkileşim ve iletişim eksikliği görülmektedir.

Eğitimde sosyal adaleti gözeten katılımcı öğretmenler, zamanla mülteci çocuklara ders verme konusunda kendilerini daha yetkin gördüklerini ifade etmektedirler. Bununla birlikte, mülteci çocuklara eğitim verme konusundaki deneyimleri ve fikirlerinin, mevcut ekonomik ve siyasi durumlar, ani değişimler (COVID-19 pandemisi, deprem ve sel gibi afetler) ve yaygın göçmen karşıtı söylemlere ilişkin olarak değişik şekillerde evrildiği görülmüştür.

Detaylı araştırma sonuçlarına aşağıda yer alan proje yayınları aracılığıyla ulaşılınabilinir.

Proje Çıktıları 

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Sunumlar

 • Karslı-Çalamak, E. & Valencia-Mazzanti, C. (2023, May 17-21). Interruptions in Context: Teachers Working with Refugee Children and Families [Conference presentation]. 19th International Congress of Qualitative Inquiry. Chicago, IL, United States.
 • Karslı-Çalamak, E.& Erden F. (2022, August 29-31). Family Engagement Practices of Teachers Who Work on Building Equitable Teaching with Refugee Children [Conference presentation]. 13th Biennial Conference European Network of Parents About Education (ERNAPE), Nijmegen, the Netherlands.
 • Karslı-Çalamak, E., Tantekin-Erden F. & Altaş E. N. (2022, August 23-26). What Distinguishes Teachers Who Enact Equitable Teaching with Refugee Children? [Conference presentation]. 30st European Early Childhood Education Research Conference (EECERA), Glasgow, Scotland.

 

Yayınlar 

 • Karslı-Çalamak, E., Tantekin-Erden F. & Altaş E. N. (hazırlık aşamasında). Teachers’ perceptions of gender influence and the dynamics of how gender affects refugee children’s school experiences.
 • Karslı-Çalamak, E. & Valencia-Mazzanti, C. (hazırlık aşamasında). Teachers of refugee children opening up dialogic spaces through interruptions and change.
 • Karslı-Çalamak, E. (2022). Mültecilik deneyimi olan çocukların eğitimi. İ. Gürgah-Oğul (eds.). Erken çocukluk döneminde risk altındaki çocukların eğitimi içinde (ss. 221-244). Nobel Yayıncılık.

 

Proje Kapsamında Doç. Dr. Elif Karslı Çalamak tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler

Verilen Seminerler

 • Araştırmada Zaman, Odak ve Derinlik: Mülteci Eğitimi Çalışmalarından Saha Notları

ODTÜ Temel Eğitim bölümü yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine

 • Kültüre Duyarlı Pedagoji

ODTÜ Eğitim Fakültesi 40. yıl etkinlikleri kapsamında eğitimcilere, akademisyenlere verilen seminer

 • Kültüre Duyarlı Eğitim: Uygulamaya Dönük Fikirler

İLK-YAR Vakfı 20. Yaz Bilim Okulu kapsamında 30 farklı şehirden gelen öğretmenlere verilen eğitim

 • Eğitim Araştırmalarında Etnografik & Görsel Yöntemler

ODTÜ Temel Eğitim bölümü yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine

 • Mülteci Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerden Aile Katılımına Dair İyi Bir Uygulama: Çokdilli Aile Matematik Atölyeleri

Katılımcı öğretmenler ile birlikte Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) düzenlediği 19. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na yapılan başvuru

 

Davetli Konuşmalar & Atölye Çalışamaları 

 • Sosyal Adalet ve Kültürel Çeşitlilik

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Akdemisi projesi kapsamında verilen öğretmen eğitimi

 • Her Bir Çocuğa Ulaşabilmek: Dil ve Kültür Farklılıkları

Türk Zeka Vakfı, VIII. Zeka ve Yetenek Kongresi’nde yapılan atölye çalışması

 

Tasarlanan ve Verilen Ders

 • ECE 368 Culturally Responsive Early Childhood Education

2021 ve 2022 Güz Dönemi ODTÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde Açılan Ders

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA